Statut placówki

§ 1

Założenia funkcjonalno – programowe placówki

1. Serwis-Masażysta Sp. z o.o. jest placówką prowadzącą naukę sklasyfikowaną jako pozaszkolne formy edukacji

2. Podstawą prawną prowadzonej działalności jest wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000418108

3. Głównym celem działalności placówki jest zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, rozwoju ogólnego uczestników  kursów, m.in. poprzez uzupełnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu masażu i fizjoterapii.

4. Nauka prowadzona jest w formie kursów doszkalających, warsztatów, szkoleń skierowanych dla osób, które ukończyły 18 rok życia, uczą się lub zakończyły już naukę na kierunkach związanych z masażem, fizjoterapią lub kierunkach pokrewnych.

5. Placówka korzysta z osiągnięć nauki, badań i wiedzy z zakresu masażu, fizjoterapii, pracy z ciałem, psychologii.

6. Placówka posiada charakter świecki. Toleruje różnorodność postaw światopoglądowych i szanuje prawo do wolności przekonań uczestników kursów.

§ 2

Organizacja placówki

1. Organem prowadzącym placówkę jest wiceprezes spółki Serwis-Masażysta Sp. Z o.o.

Prowadzący placówkę odpowiada za:

a. Organizowanie pracy placówki od strony dydaktycznej i merytorycznej.

b. Nadawanie i zmiany statutu oraz czuwanie nad jego przestrzeganiem.

c. Nadzór nad procesem rekrutacji słuchaczy.

d. Zatrudnianie kadry dydaktycznej oraz innych pracowników związanych z organizacją kursów oraz prowadzeniem procesu dydaktycznego.

e. Wyposażenie kadry i uczestników w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania.

1.  W celu realizacji zadań statutowych placówka zatrudnia na zasadzie umów o dzieło, umów-zleceń, umów o pracę, lub współpracy (z samodzielnymi jednostkami gospodarczymi) pracowników merytorycznych. Prowadzeniem zajęć zajmuje się pracownik dydaktyczny zatrudniany przez placówkę (na warunkach wymienionych w § 2, pkt. 3) zwany dalej trenerem.

3. Trenerem może być wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe i/lub 2-letnie technikum masażu oraz kurs pedagogiczny uprawniający ją do pracy na stanowisku nauczyciela.

3. Prowadzący placówkę zapewnia trenerowi przeszkolenie z zakresu tematyki, która będzie przedmiotem prowadzonych przez niego kursów.

Do obowiązków trenera należy:

a. Ścisłe i rzetelne realizowanie przyjętego programu nauczania.

b. Dbanie o właściwy wizerunek placówki.

c. Branie udziału w szkoleniach i spotkaniach organizowanych przez placówkę.

d. Stałe doskonalenie metod nauczania; podnoszenie kwalifikacji na drodze samokształcenia.

e. Tworzenie pozytywnych wzorców osobowych własną postawą i przykładem.

f. Kierowanie się w swych działaniach dobrem uczestnika kursu z poszanowaniem jego godności osobistej.

g. Udzielanie osobom trzecim o placówce informacji rzetelnych, pochodzących z autoryzowanych źródeł; niestosowanie nieetycznych technik promocji polegających np. na wprowadzaniu osób informowanych w błąd, oczernianiu firm konkurencyjnych.

Trener ma prawo:

a. Otrzymać od prowadzącego placówkę pomoce niezbędne do przeprowadzenia

zajęć.

b. Zgłaszać do prowadzącego placówkę dydaktyczną swoich uwag dotyczące organizacji

zajęć oraz inne, które uzna za istotne dla prawidłowego funkcjonowania  placówki.

c. Zgłaszać do prowadzącego placówkę swoich uwag dotyczących programu nauczania realizowanego podczas kursu.

§ 3

Przyjęcie na kurs

1. Szczegółowe, bezpłatne informacje na temat terminu kursu, zakresu oraz ceny udzielane są na wyraźny wniosek osoby zainteresowanej,

2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończenie jednego z poniższych:
a. studiów wyższych z zakresu fizjoterapii

b. studiów licencjackich z zakresu fizjoterapii

c. technikum masażu

d. kursu masażu klasycznego zakończonego wydaniem świadectwa na druku MEN-II

3. Warunkiem przyjęcia na kurs jest wyrażenie zgody osoby zainteresowanej oraz spełnienie wymagań związanych z finansowaniem kursu. Regulamin prowadzonych kursów dostępny do wglądu w siedzibie placówki.

§ 4

Organizacja kursów

1.  Czas trwania całego kursu ustalany jest przez prowadzącego placówkę i podawany do wiadomości uczestnika przed zgłoszeniem na kurs.

2.  Kursy przeprowadzane są na podstawie programów autorskich opracowanych

przez pracowników dydaktycznych placówki i zatwierdzonych przez prowadzącego placówkę

3. Kursy odbywają się w salach dydaktycznych wynajmowanych przez placówkę w oparciu o umowę najmu.

§ 5

Finansowanie placówki

1. Udział w kursach organizowanych przez placówkę jest odpłatny.

2. Płatnikiem może być uczestnik kursu, który spełnienia następujące warunki:

a. Jest osobą pełnoletnią.

b. spełnia warunki zawarte w § 3 pkt.2

4. Dopuszcza się możliwość ustanowienia innego płatnika, np. osoby fizycznej lub

instytucji. Warunki finansowania ustalane są indywidualnie i zapisywane w odrębnym dokumencie.

5. Wysokość opłaty za kurs ustalana jest przez prowadzącego placówkę i podawana do wiadomości uczestników przed podpisaniem zgłoszenia na kurs.

6. Nauka prowadzona jest cyklicznie w ustalonych przez placówkę terminach.
7. Placówka prowadzi cykliczne szkolenia z zakresu masażu relaksacyjnego „Relax & Therapy”, masażu tkanek głębokich, masażu balijskiego, tajskiego, hinduskiego głowy, gorącymi kamieniami, bańką chińską, dla kobiet w ciąży, stemplami ziołowymi, gorącą czekoladą, świecą aromatyczną
8. Placówka prowadzi 2 razy do roku ogólnopolskie konferencje dla masażystów i fizjoterapeutów