Cel pracy:

Celem pracy jest ocena wpływu manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Materiały i metody

Baniom poddano grupę 40 chorych po całkowitym usunięciu krtani, którzy przebywali: na rehabilitacji głosu przełykowego na Oddziale Klinicznym Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu. Wśród nich było 12 kobiet i 28 mężczyzn w wieku od 42 do 76 lat. Średni wiek badanych kobiet wynosił 53,3 lat, mężczyzn – 58,3 lat. Czas, jaki upłynął od operacji, wynosił od 4 miesięcy do 13 lat (średnio 3 lata). U 35 chorych (87,5%) wraz z laryngektomią całkowitą usunięto szyjne węzły chłonne, a u 38 (95%) zastosowano leczenie uzupełniające w postaci radioterapii. U wszystkich chorych jednorazowo wykonano manualne techniki rozluźniania mięśniowo-powięziowego w obrębie górnego tułowia, barków, kończyn górnych, szyi i głowy. Przed i bezpośrednio po zabiegach fizjoterapeutycznych 2–3 razy mierzono ciśnienie przełykowe sposobem Seemana. Do analizy statystycznej brano wartość średnią z trzech pomiarów ciśnienia.

Wyniki

Po zastosowaniu fizjoterapii uzyskano istotne statystycznie (poziom p = 9,05E-07) obniżenie średnich wartości ciśnienia przełykowego. Średnia wartość ciśnienia przełykowego przed zabiegiem fizjoterapeutycznym wynosiła 37,9, a po 26,6 mm Hg. W tabeli pokazano, że przy porównaniu wyników przed i po zastosowaniu fizjoterapii poszczególne wartości statystyczne uległy zmianie w kierunku normalizacji rozkładu danych. Maksymalna wartość ciśnienia przełykowego zmniejszyła się ze 180 do 85 mmHg, wartości dolnego i górnego kwartyla zmalały odpowiednio z 24,2 do 17,8 i 37,1 do 30 mmHg. Wartość odchylenia standardowego obniżyła się z 30,6 do 15,4, skośność z 3,6 do 2,5 a kurtoza z 14,0 do 6,9.

 

Średnia Mediana Minimum Maksimum Dolny

kwartyl

Górny kawrtyl Odchylenie standardowe Skośność kurtoza V%
Przed 37,9 30,0 14 180 24,2 37,1 30,6 3,6 14,0 0,81
Po 26 21,7 11 85 17,8 30,0 15,4 2,5 6,9 0,58

 

Wnioski

 

  1. Zastosowanie manualnych technik mięśniowo-powięziowych u laryngektomowanych pozwoliło na odruchowe zmniejszenie napięcia mięśni gardła i przełyku, co z kolei wpłynęło na obniżenie wartości ciśnienia przełykowego.
  2. Zaprezentowany model usprawniania ruchowego powinien stanowić integralną część kompleksowej rehabilitacji laryngektomowanych. Przypuszcza się, że pozwoli to na szybsze opanowanie i doskonalenie mowy przełykowej,

Autor: Karolina Podgórska

Źródło:

Sławomir Marszałek,  Anna Żebryk-Stopa , Jacek Kraśny , Andrzej Obrębowski , Wojciech Golusiński – Wpływ manualnych technik mięśniowo-powięziowych na poziom ciśnienia przełykowego u chorych po całkowitym usunięciu krtani.. Otolaryngologia Polska 2008, LXII, 6

Zapraszamy także na szkolenia w tematyce powięziowej:

Terapia powięziowa w ujęciu osteopatycznym 

Terapia dysfunkcji powięziowych